پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مدیریت ارتباط با مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان کمالی
مخفف CRM
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مدیریت ارتباط با مشتری ﺗﻮﺳﻂ کمای (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶمدیریت ارتباط با مشتری ﺷﺎﻣﻞ ٤٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. کمالی (١٣٩٣)،، روایی صوری این پرسشنامه را ٠/٨٥ و پایایی آن را به روش آلفای کرانباخ، ٠/٨٤ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)