پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان فونگ و چی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مدیریت دانشﺗﻮﺳﻂ فونگ و چی (٢٠٠٩) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مدیریت دانش ﺷﺎﻣﻞ ٤٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ با سؤالاتی مانند: (کارکنان مشخصی در محل کار مسئول کسب دانش از منابع خارجی هستند.) می تواند مدیریت دانش را می سنجد. در پژوهش (شکرالهی و کریم ، ١٣٩٥) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٧٩ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدیریت سود

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴