پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مدیریت مسیر شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان آدکلا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶمدیریت مسیر شغلی ﺗﻮﺳﻂ آدکلا (٢٠١١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مدیریت مسیر شغلی ﺷﺎﻣﻞ ٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سؤالاتی مانند: (من به طور منظم در توسعه فعالیت های مرتبط به شغلم تشویق می شوم.) مدیریت مسیر شغلی را می سنجد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (قاسمی زاده، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩٥٠به دست آمد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا