پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مراجع درونی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان قلاوندی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مراجع درونی شغلی ﺗﻮﺳﻂ قلاوندی (١٣٨٩) ارائه ﺷﺪ، بر پايه مدل ادگار شاين (١٩٩٦) می باشد. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ٢٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ مراجع درونی شغلی را اندازه گیری کند. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). اين پرسشنامه توسط دنزيگر و همكاران (٢٠٠٨) اعتبار یابی شده است؛ و در ایران توسط قلاوندی (١٣٨٩) اعتبار یابی شده. در پژوهش مذکور پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٨ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه انگيزش درونی

۱۳۹۳

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی