پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مزیت رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان حسینی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Amount organization to perimeter compettion

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶ مزیت رقابتی توﺳﻂ حسینی (١٣٩٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ١٧ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی (مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب) را اندازه گیری کند. در پایان‌نامه حسینی (۱۳۹۰) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت‌وسقم سؤالات، پرسشنامه توسط چند تن از اساتید دانشگاهی مورد تائید قرار گرفت. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار به‌دست‌آمده به عدد مثبت یک نزدیک‌تر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن مزیت رقابتی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زیر مقیاس مزیت مشهود ٠/٨٤٤، زیر مقیاس مزیت پایدار٠/٨٧٤، زیر مقیاس مزیت پویا ٠/٨٤٨، زیر مقیاس مزیت متجانس ٠/٨٢١، زیر مقیاس مزیت مرکب ٠/٨٤٥ و پایایی کل پرسشنامه، ٠/٩٥٧ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

مبانی نظری هوش رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه موقعیت رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه هوش رقابتی

۲۰۰۱

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

۱۳۹۵

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی

۱۹۹۰