پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشتری مداری کارکنان بانک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان دوناوان و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶمشتری مداری کارکنان بانک ﺗﻮﺳﻂدوناوان و همکاران (٢٠٠٤)ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶمشتری مداری کارکنان بانک ﺷﺎﻣﻞ ١٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ. در پژوهشدهقانی (١٣٩١) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. همسانی درونی مقیاس مشتری مداری ٠/٨٩ به دست آمد و همسانی درونی خرده مقیاس های مشتری نوازی ٠/٨١، استنباط نیازهای مشتری ٠/٧٤، خدمت رسانی ٠/٩٣ و ارتباط ٠/٨٥ محاسبه شد.لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری سود سپرده بانکی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)