پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات گردشگری ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان محمدي
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مشكلات گردشگري ورزشي ﺗﻮﺳﻂ محمدي (١٣٨٨) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مشكلات گردشگري ورزشي ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور را ارزيابي كند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور خوب ارزیابی و تائید شده است. با توجه به نتایج پژوهش محمدی (۱۳۸۸) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن مشكلات گردشگري ورزشي را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس مشكلات مربوط به مديريت در گردشگري ورزشي ٠/٧٧، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس مشكلات فرهنگي در بخش گردشگري ورزش كشور ٠/٨٤، زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي گردشگري در كشور ٠/٧٤ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی