پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ معنویت در محیط کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان میلیان و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ معنویت در محیط کار ﺗﻮﺳﻂ میلیمان و همکاران (٢٠٠٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ معنویت در محیط کار ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالاتی مانند (كارم با آنچه كه فكر مي كنم در زندگي مهم است، مرتبط مي باشد. یا کارم یکی از چیزهایی است که فکر می کنم در زندگی مهم است) به سنجش معنویت در محیط کار می پردازد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهشی (اباذری و محمودآبادی، ١٣٩٤) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن معنویت در محیط کاری را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زیر مقیاس معنادار بودن ٠/٩٤ ، زیر مقیاس احساس هبستگی ٠/٨٦، زیر مقیاس همسویی با ارزش های سازمان ٠/٨١ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن ٠/٩٢١ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ پرسشنامه بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، مطلوب ارزيابي شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه زیست محیطی

پرسشنامه ارزیابی محیط بازاریابی

۱۳۹۵

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

۱۹۸۵