پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ منابع سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اسلامی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ منابع سازمانی ﺗﻮﺳﻂ اسلامی(١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ منابع سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ منابع سازمانی را بسنجد. در پژوهش اسلامی (١٣٩٣) روایی پرسشنامه سنجیده شده. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (اسلامی، ١٣٩٣) براي این پرسشنامه ٠/٨٦ گزارش شد، که بالای ٠/٧ بوده و مطلوب می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری عدالت سازمانی