پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مهارت های حرفه ای معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۲
نویسندگان دانش پژوه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مهارت های حرفه ای معلمان ﺗﻮﺳﻂ دانش پژوه (١٣٨٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ مهرت های حرفه ای معلمان ﺷﺎﻣﻞ ٥٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ مهارت حرفه ای معلمان را بسنجد. دانش پژوه (١٣٨٢)، روایی صوری آن را ٠/٧٣ و پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٦ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری شایستگی حرفه ای

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

۱۳۹۴