پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی ﺗﻮﺳﻂ سليمي و همکاران (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ٣٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی (موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی، موانع رسانه‌ای، موانع مدیریتی و سازمانی، موانع تماشاگران و اماکن ورزشی) را اندازه گيري كند. در مطالعه سلیمی و همکاران (١٣٩٢) روايي محتواي پرسشنامه از طريق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهي از اساتيد دانشگاهی به دست آمد و به‌منظور تأمين اعتماد علمي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي ٨٧ % به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی