پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ساعت چیان و الهي
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی ﺗﻮﺳﻂ ساعت چیان و الهي (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی ﺷﺎﻣﻞ ٣٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج) اندازه گيري كند. در مطالعه ساعت چیان و الهی (١٣٩٣) روايي محتواي پرسشنامه از طريق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهي از اساتيد دانشگاهی به دست آمد و به‌منظور تأمين اعتماد علمي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي ٠/٨٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی