پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۱۱
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ساعت چیان و الهي
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی ﺗﻮﺳﻂ ساعت چیان و الهي (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی ﺷﺎﻣﻞ ٣٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج) اندازه گيري كند. در مطالعه ساعت چیان و الهی (١٣٩٣) روايي محتواي پرسشنامه از طريق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهي از اساتيد دانشگاهی به دست آمد و به‌منظور تأمين اعتماد علمي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي ٠/٨٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی