پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان مصلي نژاد و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصي سازي امكانات ورزشي دانشگاه¬ها ﺗﻮﺳﻂ مصلي نژاد و همکاران (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. و ﺷﺎﻣﻞ ٢٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی - اجرایی، موانع برنامه‌ریزی - راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی) را اندازه گيري كند. در مطالعه مصلی نژاد و همکاران (١٣٩٣) روايي محتواي پرسشنامه از طريق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهي از اساتيد دانشگاهی به دست آمد و به‌منظور تأمين اعتماد علمي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي برای تمامی ابعاد بالای ٠/٦٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی