پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان مصلي نژاد و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصي سازي امكانات ورزشي دانشگاه¬ها ﺗﻮﺳﻂ مصلي نژاد و همکاران (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. و ﺷﺎﻣﻞ ٢٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی - اجرایی، موانع برنامه‌ریزی - راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی) را اندازه گيري كند. در مطالعه مصلی نژاد و همکاران (١٣٩٣) روايي محتواي پرسشنامه از طريق مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهي از اساتيد دانشگاهی به دست آمد و به‌منظور تأمين اعتماد علمي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي برای تمامی ابعاد بالای ٠/٦٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی