پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ میزان استفاده از دوچرخه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان احمدي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ میزان استفاده از دوچرخه ﺗﻮﺳﻂاحمدي و همکاران (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ميزان استفاده از دوچرخه ﺷﺎﻣﻞ ١٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان استفاده از دوچرخه از ابعاد مختلف (تفریحی، کاری) را اندازه گيري كند. در پژوهش احمدی و همکاران (١٣٩٢) روایی محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن ٠/٩٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

۱۳۹۴

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

مبانی نظری استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل مؤثر در استفاده از خدمات همراه بانک

۲۰۱۳

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار، ملزومات، فواید و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نگرش به دوچرخه

۱۳۹۳

پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

۱۳۹۴

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

۱۹۹۶

پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات

۱۳۹۰

پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی

۲۰۱۱