پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نظام پیشنهادات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان اسکینر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نظام پیشنهادات ﺗﻮﺳﻂ اسکینر (١٩٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نظام پیشنهادات ﺷﺎﻣﻞ ٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. حبیب نیا (١٣٨٨)، روايي صوری پرسشنامه نظام پیشنهادات را ٠/٩٠ و پايايي آن را به روش آلفاي کرونباخ ٠/٧٣ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱

پرسشنامه نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی

۱۳۹۱

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه الزامات نظام جانشین پروری

۱۳۸۹

پرسشنامه نظام باورها (SBI-۱۵-R)

۱۹۹۸

پرسشنامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

۱۳۷۸

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نظام پیشنهادات

۱۹۹۴