پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان جابري و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال ﺗﻮﺳﻂ جابري و همکاران (١٣٩٢ ) ارائه ﺷﺪ. و ﺷﺎﻣﻞ ٣٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال (انطباق خدمات ارائه‌شده با نیازها و انتظارات تماشاگران، بهبود خدمات در استادیوم در جهت جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه‌ها) را ارزيابي كند. در پژوهش جابری و همکاران (١٣٩٢) روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط ١٠ نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. براي بررسي پايايي و پايداري دروني سؤال‌های پرسش‌نامه، تكنيك سنجش پايايي ضريب آلفاي كرونباخ مورداستفاده قرار گرفت و چون ضريب آلفاي كرونباخ ٠/٨٥ به دست آمد، لذا پرسشنامه مورداستفاده داراي پايايي مطلوب است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر

۱۳۹۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

۱۳۹۱