پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نگرش های مربوط به تغییر سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان رویلا نایوا و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نگرش های مربوط به تغییر سازمانی ﺗﻮﺳﻂ رویلا نایوا و همکاران (٢٠٠٥) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نگرش های مربوط به تغییر سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٢٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ نگرش به تغییر کارکنان را اندازه گیری کند. ) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. پایایی: رویلا نایوا وهمکاران به‌منظور هنجاریابی مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی آن رابرروی دو نمونه اجرا کردند. ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس های نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی دردوگروه بدین شرح گزارش‌شده است: گروه اول(زیر مقیاس نگرش بدبینانه نسبت به تغییر ٠/٩٥، زیر مقیاس ترس‌های مربوط به تغییر ٠/٨٩، و زیر مقیاس پذیرش تغییر٠/٨٢، گروه دوم (زیر مقیاس نگرش بدبینانه نسبت به تغییر ٠/٩٤، زیر مقیاس ترس‌های مربوط به تغییر ٠/٨٨، و زیر مقیاس پذیرش تغییر ٠/٨٥

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

مبانی نظری تغییر واحد پول