پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ هدف سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اسلامی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ هدف سازمان ﺗﻮﺳﻂ اسلامی (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ هدف سازمان ﺷﺎﻣﻞ ٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اهداف سازمان را اندازه گیری کند. در پژوهش (اسلامی، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. در پژوهش (اسلامی، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی