پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ هوش اخلاقی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان لینک و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ هوش اخلاقی کارکنان ﺗﻮﺳﻂ لینک و همکاران (٢٠١١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ هوش اخلاقی کارکنان ﺷﺎﻣﻞ ٤٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هوش اخلاقی کارکنان را اندازه گیری کند. در پژوهش نظری (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم-افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن هوش اخلاقی کارکنان را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس عمل کردن مبتنی بر اصول و باورها ٠/٩١، راست‌گویی کارکنان ٠/٨٧، زیر مقیاس پافشاری برای حق٠/٨٣، زیر مقیاس وفای به عهد از سوی کارکنان٠/٤٣، زیر مقیاس مسئولیت‌پذیری برای تصمیمات شخصی ٠/٨٣، زیر مقیاس اقرار به اشتباهات و شکست‌ها ٠/٨٢،زیر مقیاس مسئولیت‌پذیری برای خدمت‌رسانی ٠/٨٧، زیر مقیاس علاقه و توجه کارکنان به مشتریان٠/٨٩، زیر مقیاس توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات خود٠/٧٩، زیر مقیاس توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات مشتریان٠/٨٨ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن ٠/٩٦ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان