پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ واکنش کارکنان به تغییر سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان هادیگل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ واکنش کارکنان به تغییر سازمان ﺗﻮﺳﻂ هادیگل (١٣٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ واکنش کارکنان به تغییر سازمان ﺷﺎﻣﻞ ٢٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان واکنش کارکنان به تغییر سازمانی را اندازه گیری کند. در پژوهش هادیگل (١٣٩٤) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به‌دست‌آمده است و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. وی ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن واکنش کارکنان به تغییر سازمان را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح: زیر مقیاس واکنش عاطفی منفی ٩١٩/٠، زیر مقیاس واکنش عاطفی مثبت ٠/٧٩١، زیر مقیاس واکنش شناختی ٠/٨٦٤، زیر مقیاس قصد مثبت در برابر تغییر ٠/٧٨٨، زیر مقیاس قصد منفی در برابر تغییر٠/٨٤٢ گزارش شد. لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی