پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ورزش همگانی و قهرمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۲
نویسندگان غفوري
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ورزش همگانی و قهرمانی ﺗﻮﺳﻂ غفوري (١٣٨٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ٥٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل اصلی مؤثردرگرايش به ورزش همگانی و قهرمانی در ايران (رسانه‌های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان‌های غیرورزشی، ساختار سازمان‌های ورزشی، جهانی‌سازی و ارتباطات) را ارزيابي كند. روایی صوری این پرسشنامه در پایان‌نامه غفوری (١٣٨٢) به تائید رسیده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مطلوب (بالای ٠/٧٠)گزارش گردیده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ورزش همگانی

پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

پرسشنامه علل ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی

۱۳۹۳

ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای

۱۳۹۳