پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان موسوي و هادوي
مخفف PCT
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ﺗﻮﺳﻂ موسوی و هادوي (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ١٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ. در پژوهش موسوی و همکاران (۱۳۹۲) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط برخی از اساتید و متخصصان این حوزه موردبررسی و تأیید قرار گرفت؛ و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (۰) به معناي عدم پایداري تا مثبت یک (۱+) به معناي پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار به‌دست‌آمده به عدد مثبت یک نزدیک‌تر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه وفاداری هواداران ورزشی ماهونی (PCT) برای خرده مقياس نگرشی٠/٧٠ و برای خرده مقياس رفتاری ٠/٧٢ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی