پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان کردنائیچ و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی ﺗﻮﺳﻂ کردنائیچ و همکاران (١٣٨٦) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی ﺷﺎﻣﻞ ٧٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ با سؤالاتی مانند: (برای کسب وضعیت بهتر حاضرم ریسک کنم حتی اگر از وضع فعلی خود راضی باشم. نتایج مطلوب‌تر معمولاً مرا بر این امر وا‌می‌دارد که در جهت آن‌ها خطرات بیشتری را بپذیرم.) ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان را می سنجد. .در پژوهش (مردانشاهی و دولتی، ١٣٩٤) ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ به‌دست‌آمده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧ بدست آمد، مطلوب ارزیابی شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه

۱۳۹۰

پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانة دانشگاه

۲۰۱۲

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

۱۳۸۷