پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ پذیرش اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۸۴
نویسندگان گنجی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ پذیرش اجتماعی ﺗﻮﺳﻂ گنجی (١٣٨٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ پذیرش اجتماعی ﺷﺎﻣﻞ ٣٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ پذیرش اجتماعی زوجین را اندازه گیری کند. در پژوهش گنجی (١٣٨٤) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند