پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چابکی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان اسپایترز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ چابکی سازمانی ﺗﻮﺳﻂ اسپایترز (٢٠٠٧) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ چابکی سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٣٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ چابکی سازمانی را اندازه گیری کند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق کلانی و همکاران (١٣٩٢) و احمدی و همکاران (١٣٩٣) محاسبه‌شده و مورد تائید قرارگرفته است. مقدار آلفای کرونباخ ٠.٨٧ می‌باشد (محمودی و همکاران، ١٣٩٣).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰