پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان عزیزی مقدم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Checklist for preschool children self-esteem

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست ميزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی ﺗﻮﺳﻂ عزیزی مقدم(١٣٨٦) ارائه ﺷﺪ. این ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ميزان عزت‌نفس كودكان را اندازه گیری کند. عزيزي مقدم (۱۳۸۶) چک‌لیست را در اختيار چند نفر ار دانشجويان كارشناسي ارشد رشته‌های مديريت آموزشي و روانشناسي تربيتي قرار داد و آن‌ها روايي چک‌لیست را بالا ارزيابي كرده ا ند، وي جهت سنجش پايايي چک‌لیست براي ۳۰ نفر تكميل کرده و سپس پايايي آن با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و با روش آلفاي كرونباخ محاسبه نموده است.وي ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن پرسشنامه ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮحﮔﺰارش داد: پاياي زیر مقیاس اجتماعي ٠/٤٤، بعد تحصيلي ٠/٧٨، زیر مقیاس خانوادگي ٠/٧٥ و زیر مقیاس جسماني ٠/٦وپايايي كل پرسشنامه ٠/٨٧ گزارش کرده كه ضريب بالايي می‌باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷