پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ کارآفرینی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان هیل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ کارآفرینی سازمانی ﺗﻮﺳﻂ هیل (١٩٩٦) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ کارآفرینی سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٢٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالاتی مانند (سازمان سرعت بالایی در معرفی و ارائه خدمات جدید دارد.) به سنجش کارآفرینی سازمانی می پردازد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (اردلان و همکاران، ١٣٩٣ ) براي این پرسشنامه ٠/٨٤ برآورد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰