پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ کارتیمی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان لنچیونی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ کار تیمی ﺗﻮﺳﻂ لنچیونی (٢٠٠٤)ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ کار تیمی ﺷﺎﻣﻞ ١٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان ،در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ؟) به سنجش کار تیمی می پردازد. در پژوهش بازی (١٣٩٤) پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ به دست آمده است. وی ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن کار تیمی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس تعهد ٠/٨٩، زیر مقیاس اعتماد ٠/٩١، زیر مقیاس مسؤلیت پذیری ٠/٩٠، زیر مقیاس برخورد سازنده ٠/٨٨، زیر مقیاس هدفمندی ٠/٩٢ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٩٠ گزارش شد. لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

۱۹۹۷

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از حرکت

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲