پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ کیفیت خدمات ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان لیو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶکیفیت خدمات ورزشی ﺗﻮﺳﻂ لیو (٢٠٠٨) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶکیفیت خدمات ورزشي ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ کیفیت خدمات ورزشي محیط‌ها و اماکن ورزش از ابعاد مختلف (ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان،همدلی) را اندازه گيري كند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق محمودی و همکاران (١٣٩٤) موردسنجش قرارگرفته و تائید شد. مقدار آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده٠/٩١ بود. اين عدد گوياي اين است كه پرسشنامه از قابليت اعتماد و به‌بیان‌دیگر ، از پايايي لازم برخوردار است. روايي سؤال‌ها نيز به كمك اعتبار عاملي سنجيده شد. اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است كه از طريق تحليل عاملي به دست می‌آید . نتايج تمام بارهای عاملي بيشتر از ٠/٥ به دست آمد كه روايي همگراي آن را نشان می‌دهد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی