پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ کیفیت زندگی کاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان محمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ کیفیت زندگی کاری ﺗﻮﺳﻂ محمدی (١٣٨٧) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ کفیت زندگی کاری ﺷﺎﻣﻞ ٣٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ که از مولفه هاي کيفيت زندگي کاري کاسيو، مرتون، تاتل، و انجمن مديريت، آمريکا تهيه شده است. همچنين جهت طراحي اين پرسشنامه، مجموعه مولفه هايي که از نظر اکثر دانشمندان و صاحب نظران کيفيت زندگي کاري به عنوان مولفه هاي کيفيت زندگي کاري تعيين شده است؛ در نظر گرفته شده است. محمدي (١٣٨٧)، روايي صوری پرسشنامه کيفيت زندگي کاري را ٠/٩٥ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ، ٠/٩٤ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی