پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ یگانگی فردی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان اورلی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ یگانگی فردی شغلی ﺗﻮﺳﻂ اورلی و همکاران (١٩٩١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ یگانگی فردی شغلی ﺷﺎﻣﻞ ٥٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ یگانگی فردی شغلی را اندازه گیری کند. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (اردلان و همکاران، ١٣٨٧) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بدست آمد و ضریب آلفای کرونباخ کلی آن ٠/٩١ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی