پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان بروئر و همکاران
مخفف AIMS
نام انگلیسی پرسشنامه Athletic Identity Measurement Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮوﺋﺮ و همکاران ١٩٩٣ ارائه ﺷﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ١٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ورزﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺗﺎﺳﯿﻤﺴﮑﯽ، کندی، جرندر، بلاکلی (٢٠٠٤) رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا، واﮔﺮا، ﺗﻤﯿﺰي و رواﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺰان آنﻫﺎ را ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺲ از ١٤ روز ٠/٨٩ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ٠/٨١ ﺗﺎ ٠/٩٣ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ٠/٨٧ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪآﺳﯿﺎﺑﺎن و ﺣﺮﺑﯽ (١٣٩٢) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدي ٠/٧٦، زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٦٢، زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ٠/٧٨، و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ٠/٦١ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٨٣ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن را ٠/٨٩ ﮔﺰارش ﺷﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ

۱۳۹۴