پرسشنامه ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮﻧﺶ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان کوزما و همکارن
مخفف MUNSH
نام انگلیسی پرسشنامه Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎس ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻮزﻣﺎ، اﺳﺘﻮﻧﺰ و استونز (٢٠٠٠) آزﻣﻮﻧﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار و ﺷﺪت اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت دو ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺎدهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ و ﻣﺎدهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮔﻪاي (ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ) اﺳﺖ. ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ داراي ٥ ﺳﻮال و ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ رﮔﻪاي داراي ٧ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ٢٤ ﺳﻮال را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٨٥ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮐﻮزﻣﺎ و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠٠٠). در ﻣﻮرد رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ٠/٧٦ دﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده را از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺘﺮاق دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﯾﻮدﮔﺎس (٠/٥٠) ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﮕﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖ (ﻣﺎﮐﯽ ، ٢٠٠٥؛ واﻟﺰ، ٢٠٠٦). در اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺨﻘﯿﻖ رواﯾﯽ ﺳﺎزهاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٩) آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ- اﺻﻔﻬﺎن

۱۳۸۷