پرسشنامه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ - ۲۰ سوالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان واتسون و همکارن
مخفف PANAS - ۲۰
نام انگلیسی پرسشنامه Positive and Negative Affect Scales - ۲۰ Items

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٨) ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ٢٠ ﺳﻮاﻟﯽ دو زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ١٠ ﺳﻮال را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. واﺗﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٨) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ٠/٨٨ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ٠/٨٧ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٨ ﻫﻔﺘﻪاي ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ٠/٦٨ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ٠/٧١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻮر و دژﮐﺎم (١٣٨٤) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ و ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس آن ٠/٧٨ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﭘﮋوﻫﺶ زﮐﯽﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی

۲۰۰۷

پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

۲۰۰۲

پرسشنامه کمالﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

۱۹۹۵

پرسشنامه ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

۱۹۸۶