پرسشنامه ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان کی و همکارن
مخفف PANSS
نام انگلیسی پرسشنامه Postive and Negative Syndrome Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ در ﺳﺎل ١٩٨٦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯽ، ﻓﯿﺰﺑﯿﻦ و اوﭘﻠﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺮرﺳﯽ درﻣﺎنﻫﺎي ﺿﺪ رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ اﺷﺎره دارد. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ (ﻗﻤﺮي ﮔﯿﻮي، ﻣﻮﻟﻮي و ﺣﺸﻤﺘﯽ، ١٣٨٩). در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯽ و همکاران (١٩٨٦) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٣ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آﻧﺪرﯾﺎﺳﻦ ٠/٥٨ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٠ (اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻤﯽ، ١٣٨٦) و٠/٧٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و رواﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻗﻤﺮي ﮔﯿﻮي، ﻣﻮﻟﻮي و ﺣﺸﻤﺘﯽ، ١٣٨٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ - ۲۰ سوالی

۱۹۸۸

پرسشنامه کمالﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

۱۹۹۵