پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان ﺳﯿﻠﻮرا و همکارن
مخفف TSIS
نام انگلیسی پرسشنامه Tromso Social Intelligence Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻠﻮرا، ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﯾﻮﺳﻦ و داﻫﻞ (٢٠٠١) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢١ ﻣﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ١٨ ﻣﺎده اي داراي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (رﺿﺎﯾﯽ، ١٣٨٩). ﺳﯿﻠﻮرا و همکاران (٢٠٠١) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨١، ٠/٧٩ و٠/٨٦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﯾﯽ (١٣٨٩) ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٥ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٣، ٠/٦٤ و ٠/٦٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس٠/٨١ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٧٦،٠/٦٦ و ٠/٨٦ ،٠/٨٦، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SWS)

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

۱۹۹۲

پرسشنامه ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه چندوجهی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۸