Positive and Negative Affect Scale

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان واتسون و همکارن
مخفف PANAS
نام انگلیسی پرسشنامه Positive and Negative Affect Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه شادمانی ذهنی توسط واتسون ، کلارک و تلگن، (١٩٨٨)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ٢٠ سوال می‌باشد . مظفری(١٣٨٢)، پایایی پرسشنامه شادمانی ذهنی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .