پرسشنامه انگیزه پیشرفت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۰
نویسندگان هرمنس
مخفف AMT
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون انگیزه پیشرفت توسط هرمنس در سال ۱۹۷۰ ساخته شده و شامل ۲۹ ماده است هومن و عسگری (١٣٧٩)، ضریب اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ پس از حذف ٨ پرسش برابر با ٠/٨٣بدست آورده اند هرمنس (١٩٧٠؛ به نقل از شیردل، ١٣٩٠) برای محاسبه روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده کرد او همچنین ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده است ضرایب به ترتیب سوال های پرسشنامه در دامنه ٠/٣٠ تا ٠/٥٧ بوده است. خدادادی اندریه (١٣٩٣)، ضریب همسانی درونی سوال های پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب پایایی برابر با ٠/٦٨ بدست آورده است طالب پور، نوری و مولوی (١٣٨١) ضریب آلفا را برای ٢٩ ماده برابر با ٠/٧٤ بدست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی