پرسشنامه اضطراب حالتی - صفتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۷۰
نویسندگان اشپیلبرگر و همکارن
مخفف STAI
نام انگلیسی پرسشنامه State - Trait Anxiety Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه اضطراب حالتی- صفتی شامل ٤٠ سوال می باشد (دو مقیاس ٢٠ سوالی) که توسط اشپیلبرگر، گورساچ و لوشن (١٩٧٠) تهیه و تنظیم شده است اضطراب موقعیتی چگونگی احساس افراد را در لحظه کنونی می سنجد، همچنین می توان از آن برای ارزیابی چگونگی احساس مردم در گذشته ای نزدیک یا چگونگی پاسخگویی آنها به موقعیت های مشابه در آینده سود جست؛ اما اضطراب شخصیتی، استعداد افراد را برای مضطرب شدن در اکثرموقعیت ها می سنجد . اعتبار پرسشنامه اضطراب در مطالعه ی اشپیلبرگر و همکاران به نقل از میرزائیان با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس شخصیتی ٠/٩١ - ٠/٩٠ و برای مقیاس موقعیتی ٠/٩٣ - ٠/٩١ گزارش شده است. همچنین ضریب همبستگی محاسبه شده در آزمون مجدد برای مقیاس اول ٠/٦٨– ٠/٧٣ و برای مقیاس دوم ٠/٦٣ - ٠/١٦ است که هر دو از لحاظ آماری معنادار هستند در ایران نیز مهرام (به نقل از میرزائیان، ١٣٧٥) پس از استخراج و ترجمه ی پرسشنامه ی اضطراب اعتبار آن را از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس موقعیتی ٠/٩١، برای مقیاس شخصیتی ٠/٩٠ و برای کل آزمون ٠/٩٤ به دست آورده است او همچنین روایی پرسشنامه را با استفاده از شیوه ی ملاکی همزمان بررسی و تأیید کرده است امیدی (١٣٩٢) براي تعيين پايايي پرسشنامه اضطراب از روش آلفاي كرونباخ استفاده کرده است این ضریب براي كل پرسشنـامه، اضطراب حالتی و اضطرای صفتی به ترتیب٠/٩٤، ٠/٨٨ و ٠/٨٥ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

۱۳۹۵