پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان اسپیلبرگر
مخفف STAI
نام انگلیسی پرسشنامه State – Trait Anxiety Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه حالت – رگه اضطراب از ٤٠ سوال تشکیل شده است و توسط اسپیلبرگر (١٩٨٤) تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش خانی پور و همکاران (١٣٩٠) ضریب همسانی آین آزمون به شیوه آلفای کرونباخ٠/٦٦ به دست آمد. اعتبار آن به روش همسانی درونی در کار با بزرگسالان، دانشجویان و فراخواندگان ارتش ٠/٩٥ - ٠/٨٦، به روش آزمون - بازآزمون برای دانش آموزان ٠/٧٧ و برای دانشجویان ٠/٧٠ گزارش شده است (آنتونی و همکاران، ٢٠٠٢، به نقل از خانی پور و همکاران، ١٣٩٠). در هنجاریابی آزمون در ایران اعتبار آزمون - بازآزمون برای مقیاس رگه اضطراب ٠/٦٥ تا ٠/٨٦ ضریب آلفای کرونباخ برای حالت اضطراب ٠/٩٢ محاسبه شد (مهرام، ١٩٩٤، به نقل از خانی پور، ١٣٩٠).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه اضطراب ورزشی

۱۹۹۰