پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان پایپر و همکارن
مخفف RPFS
نام انگلیسی پرسشنامه The Revised Piper Fatigue Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس خستگي مفرط توسط پايپر، دیبل، دود و همکاران (١٩٩٨) ساخته شده است و شامل ٢٧ سؤال می باشد . پایایی این پرسشنامه در مطالعات خارج از کشور و در مطالعه مسعودي و همکاران (١٣٨٨) به روش دو نیمه کردن با ضريب همبستگي پیرسون ٠/٧٩ مورد تأيید قرار گرفته است . همچنین در مطالعه فاضل عسکرپور، امینی، زراعتی و اسماعیلی (١٣٩٠) ضمن سنجش روايي صوری و محتوایی آن، پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ با ضريب همبستگي ٠/٩٨ به تأيید رسید .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

۲۰۰۵