پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان آبادی
مخفف PPFS
نام انگلیسی پرسشنامه Perceived Physical Fitness Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده توسط آبادی ١٩٨٨ تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ سؤال می باشد. ضریب پایایی کل پرسشنامه (آلفای کرونباخ) تجدیدنظر شده ٠/٨٠ و در حد (بالا) قابل قبول است که توسط فارسی (١٣٨٨) اعتبار عاملی آن در بین٦٠٠ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های دولتی تهران انجام شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر بدنی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی

۱۹۹۴

پرسشنامه ادراک ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۱۹۹۸

نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

۱۹۹۵

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه خود توصیفی بدنی

۱۹۹۶