پرسشنامه ادراک افراد از والدین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان گرول نیک و همکارن
مخفف POPS
نام انگلیسی پرسشنامه Perceptions of Parents Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس ادراک افراد از والدین شامل ٢٠ گویه است و توسط گرول نیک، ریان و دسی (١٩٩١) و بر پایه ی نظریه ی خودمختاری ساخته شده است . در پژوهش رضویه و خوشبخت (١٣٨٤) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری تنیدگی والدینی

مبانی نظری سبک تربیتی والدین

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

۱۳۸۱

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین

۱۹۷۳

پرسشنامه اقتدار والدین

۱۹۹۱

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

۱۹۶۴