پرسشنامه بهزیستی معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان پولوتزین و الیسون
مخفف SWBS
نام انگلیسی پرسشنامه Spiritual Well - Being Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهزیستی معنوی توسط پولوتزین و الیسون (١٩٨٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ سؤال می باشد . پالوتزین و الیسون در پژوهشی ضریب آلفای کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودی و کل مقیاس را به ترتیب برابر با ٠/٩١، ٠/٩١ و ٠/٩٣ گزارش کردند پایایی این مقیاس توسط دهشیری، سهرابی، جعفری و نجفی (١٣٨٧) روی دانشجویان دختر و پسر از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس بهزیستی مذهبی و خرده مقیاس بهزیستی وجودی به ترتیب٠/٩٠، ٠/٨٢ و٠/٨٧ و با روش بازآزمایی به ترتیب ٠/٨٥، ٠/٧٨ و٠/٨١ گزارش شده است این پرسشنامه در ایران توسط سید فاطمی، رضایی، گیوری و حسینی (١٣٨٥)، اعتباریابی شد و ضریب پایایی آلفا کرونباخ ٠/٨٢ تعیین گردید .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

۲۰۰۳

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی