پرسشنامه تمایل به کار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان هانشو
مخفف ATS
نام انگلیسی پرسشنامه Anticipated Turnover Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس تمایل به كار توسط هانشو (١٩٨٥)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٢ سوال می‌باشد . دیلم (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه تمایل به كار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ را به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴