پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۶
ابعاد پرسشنامه ۱۵
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان رجایی و همکارن
مخفف PPS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت توسط رجایی، خوی نژاد، نسائی (١٣٩١)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل ٩٦ سؤال می باشد.روایی این پرسشنامه توسط رجایی و همکاران (١٣٩١) مورد تایید قرار گرفته است. وی برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده است. اعداد به دست آمده بیانگر پایایی بالای این آزمون است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پروتکل آموزش مثبت نگری

پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری مثبت اندیشی