نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان وار و همکاران
مخفف SF - ۱۲
نام انگلیسی پرسشنامه Short Form Health Survey - ۱۲ Item

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٢ﺳﻮاﻟﯽ پرسشنامه سلامت، ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ٣٦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻮﻧﺘﻮدﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس، پاپا، نیاکاس و تونتاس ، ٢٠٠٧ ﻧﺴﺨﻪ ١٢ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ١٩٩٦ ﺗﻮﺳﻂ وار، ﮐﺎﺳﯿﻨﺴﮑﯽ و کلر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮدوار و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٦) ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ١٢ ﺳﻮال ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ٠/٨٩ و ﺑﺮاي ١٢ ﺳﻮال ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را وار و ﻫﻤﮑﺎران از روش رواﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﻨﺘﻮدﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٧) از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪ رواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٩) ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ١٢ ﺳﻮال ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ٠/٧٣ و ٠/٧٢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﻤﮕﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ٤ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺳﻮاﻻت ٣ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ - ۲۰ سوالی

۱۹۸۸

پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی

۲۰۰۷

پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

۲۰۰۲

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

۱۳۹۳

مبانی نظری سلامت روان

مبانی نظری سبک ارتقا دهنده سلامت

مبانی نظری سلامت سازمانی