پرسشنامه اعتماد عمومی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان جوادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد عمومی توسط جوادی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه ٢٨ گویه دارد. در پژوهش جوادی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧٤ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری اجرای خط مشی عمومی

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه اعتماد به سرپرست

۲۰۰۶

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اعتماد برند

۲۰۱۱