پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۴
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان ریف
مخفف RSPWB- SF
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهزيستي روان‌شناختی توسط ریف (١٩٨٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٥٤ سوال می‌باشد . اسودی (١٣٩٣)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . اسودی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه تعهد روان‌شناختی (وفاداری نگرشی) به تیم

۲۰۰۰

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲