پرسشنامه تئوری خلاقیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۷۲
نویسندگان عابدی
مخفف CTQ
نام انگلیسی پرسشنامه Creativity Theory Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تئوری خلاقیت که به آزمون سنجش خلاقیت عابدی مشهور است براساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال ١٣٦٣ به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است. این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم ٦٠ سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوین گردید. در پژوهشی که توسط سازنده پرسشنامه انجام گرفته است، ضریب پایایی بخش سیالی ٠/٨٥، ابتکار٠/٨٢، انعطاف پذیری ٠/٨٤، و بسط ٠/٨٠ به دست آمده است (عابدی، ١٣٧٢). در یک پژوهش نیز که بر روی ٢٢٧٠ دانش آموز اسپانیایی به منظور تعیین روایی و پایایی آزمون سنجش خلاقیت انجام شد، آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس سیالی ٠/٧٥، انعطاف پذیری ٠/٦٦، ابتکار ٠/٦١ و بسط ٠/٦١ به دست آمد (آوزمندی، ویلا و عابدی ، ١٩٩٦).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

پرسشنامه تئوری ضمنی هوش

۲۰۰۶

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

۱۹۷۹

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

۱۳۸۹

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹